MIRËSEVINI NË FAQEN ZYRTARE TË  ZYRËS ARSIMORE LEZHË

 

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

ZYRA VENDORE ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

 

Lënda: Njoftim për zhvillimin e procedurave për lëvizje paralele dhe të detyruar sipas profileve.

 

Bazuar në Ligjin Nr.7961 dt.12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’, i ndryshuar,  të Ligjit Nr.69/2012, datë 21.06.2012 “Për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”, të Urdhërin e Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë, Nr.31, datë 28.01.2020, “Për Miratimin e Rregullores për Funksionimin e Institucioneve Arsimore Parauniversitare në Republiken e Shqipërisë.”,  Udhëzimit Nr.12 dt 10.06.2021 të MASR “Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe per administrimin e portalit “Mësues për Shqipërinë”, Udhëzimin nr.30 datë 12.09.2018 “ Për numrin e nxënësve për klasë dhe normat e punës mësimore në institucionet e arsimit parauniversitar”, i ndryshuar me Udhëzimin nr.14, datë 28.07.2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 30, datë 12.09.2018, Shkresën nr. 4426 prot, datë 12.08.2021 “Për shtyerjen e afatit për kryerjen e procesit të lëvizjes paralele në institucionet e arsimit parauniversitar”.

 

ZVAP Lezhë njofton kandidatët se lëvizja paralele e planifikuar të zhvillohet me datë 3 Shtator 2021 nuk do të zhvillohet. 

 

Data e përcaktuar në  komunikimin zyrtar të DPAP-së është 5 Shtator 2021, por duke qenë se datat 5 dhe 6 Shtator janë ditë pushimi, lëvizja paralele do të zhvillohet me datë 7 Shtator 2021, pranë QKF Lezhë, ora 10:00.

 

 

 

 

 

NË KËTË FAQE NXËNËSIT, MËSUESIT, PRINDËRIT DHE KOMUNITETI DO TË JENË NË KONTAKT TË VAZHDUESHËM ME INFORMACIONE NË LIDHJE ME EDUKIMIN NË LEZHË

 
 

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

ZYRA VENDORE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

 

NJOFTIM

(PRAKTIKA PROFESIONALE 2021-2022)

 

NJOFTIM PËR TË GJITHË STUDENTËT DHE KANDIDATËT QË KANË PËRFUNDUAR STUDIMET UNIVERSITARE NË FUSHËN E EDUKIMIT (MËSUESISË) PËR ZHVILLIMI E PRAKTIKËS PROFESIONALE NË VITIN SHKOLLOR 2021 – 2022 NË IA PUBLIKE DHE PRIVATE TË ZVAP LEZHË.

Mbështetur në rregulloren Nr. 3874/1, datë 14.07.2011 “Për Organizimin Dhe Zhvillimin E Praktikave Profesionale Për Profesionin E Rregulluar Të Mësuesit” kreu IV neni 15, përmes sherbimit postar deri me datë 20 shtator 2021 kandidatët duhet të dorëzojnë dokumentacionin si më poshtë:

 

  1. Kërkesë për zhvillimin e praktikës profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit sipas Shtojcës 5-të të Urdhërit Nr. 336 datë 14.07.2011;
  2. CV e praktikantit;
  3. Fotokopje e noterizuar e dokumentit të identifikimit;
  4. Fotokopje e noterizuar e diplomave Bachelor dhe Master me lista notash;
  5. Vertetim vendbanimi;
  6. Raporti mjeko- ligjor nga qëndra shëndetsore e njësisë së banimit;
  7. Vërtetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;
  8. Çertifikatë familjare (për të gjithë ata kandidatë që janë të martuar/me fëmijë).

 

Shënim: Kandidati aplikant të paraqesë në kërkesën e tij për zhvillimin e praktikës profesionale në bazë të vendbanimit që ka një nga shkollat që ZVAP ka përcaktuar si shkolla për zhvillimin e praktikës sipas Urdhërit Nr. 336 datë 14.07.2011.

 
 
 

NJOFTIM PËR LËVIZJEN PARALELE

Njoftohen të gjithë mësuesit se Lëvizja Paralele do të realizohet ditën e premte, datë 3 Shtator, ora 10:00, pranë ambjenteve të QKF

 

NJOFTIM I RËNDËSISHËM PËR FILLIMIN E VITIT SHKOLLOR 2021-2022 NGA MINISTRJA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË. 
 
Pas vlerësimit dhe shqyrtimit te kujdeshem te shqetësimeve dhe sugjerimeve te ardhura nga mësuesit dhe prindërit, eshte vendosur të zgjatet periudha e mësimit plotësues deri në nisjen e vitit të ri shkollor, jo më 13 shtator, por më 27 shtator 2021.
Gjatë periudhës së mësimit plotësues, që nis që më 1 shtator, nxënësit nuk janë të detyruar të shkojnë çdo ditë në shkollë, ndërsa mësuesit dhe të gjitha stafet shkollore do të jenë aty me kohë të plotë për të ofruar krahas mësimit plotësues, edhe veprimtari të ndryshme sportive, artistike dhe kulturore.

 

NJOFTIM

Rihapet portali e-Albania për regjistrimin online të nxënësve të klasave të para dhe të dhjeta.

Në periudhën 15 - 30 gusht do të rihapet portali e-Albania për regjistrimin e nxënësve, duke u dhënë mundësi prindërve të bëjnë kërkesën, si dhe të parashtrojnë arsyen e regjistrimit në shkollën jashtë qendrës së banimit.

Në rastet kur shkollat kanë kapacitete të mjaftueshme, mund të regjistrojnë edhe nxënës jashtë zonës së banimit, pas miratimit nga ZVA-të përkatëse mbi bazën e arsyeve të legjitimuara.
 
Shkolla duhet të kthejë përgjigje brenda 24 orëve pas kërkesës për regjistrim. Në rast refuzimi, të interesuarit duhet të vazhdojnë aplikimin brenda afatit në shkollën ku u takon regjistrimi.
 
SUKSESE!
ZVAP LEZHË