Ne vijim  nismës “Shkolla te hapura per prindërit “:

·         Takimet me prindër u organizuan nga data 1-10 tetor 2017.

·          U bene ftesa nominale per cdo prind shoqëruar me qëllimin e aktivitetit dhe agjendën e takimit

·          Çdo shkollë të hartoj një kalendar për takimet me prindër (sipas klasave/ paraleleve).

·         Drejtori i shkollës beri prezantimin e tij dhe stafit drejtues me të gjithë prindërit e nxënësve te shkolles .

·         Mësuesit kujdestar u prezantuan  prindërve në takim, planin vjetor dhe atë të veprimtarive të shkollës

·         Prindërit nënshkruan planet e shkollës sipas nje formati te hartuar nga shkolla .

·         Takimet ishin te vecanta me prindërit e ardhur rishtaz në shkollë (klasa 1 dhe klasa 10), për t’ju prezantuar arritjet dhe objektivat e shkollës per vitin shkollor 2017-2018 .

·         Shkollat përcjellen në ZA informacion te detajuar për këto ditë te hapura .

·         ZA MIRDITE  monitoroj takimet me prindër përgjatë këtyre 10 ditëve.

 

 

 

SHMB PERLAT

SHMB PERLAT

 

 

GJIMNAZI RRESHEN

 

GJIMNAZI RRESHEN

 

GJIMNAZI RRESHEN

 

GJIMNAZI RRESHEN

SHKOLLA 9-VJECARE PROSEK

SHKOLLA 9 - VJECARE PROSEK

SHKOLLA 9-VJECARE PROSEK