Ne kuadrin e nismes se Ministrise se Arsimit , Sportit  dhe Rinise mbi "DITET E HAPURA" per prinderit  ne shkolla ,  Zyra Arsimore ne bashkepunim me Drejtorite e shkollave po organizon takime me prinderit,

Keto takime kryhen ne kuadrin e hartimit te Planit Vjetor te  Shkolles me propozim dhe adresim te prioriteteve nga prinderit.

Takimet po kryhen sipas nje grafiku te miratuar nga Zyra Arsimore Mirdite e cila do monitoroje kete proces si konsolidim te Shkolles Qender Komunitare.

 

SHKOLLA 9-VJECARE NR 2 RRESHEN

SHKOLLA 9-VJECARE NR 2 RRESHEN 

 SHKOLLA 9-VJECARE NR 2 RRESHEN

SHKOLLA 9-VJECARE NR 2 RRESHEN

SHKOLLA 9-VJECARE "PASHKO VASO" RRESHEN

 

 

 

SHKOLLA 9-VJECARE "PASHKO VASO" RRESHEN

 

SHKOLLA 9-VJECARE "PASHKO VASO" RRESHEN

SHKOLLA 9-VJECARE "PASHKO VASO" RRESHEN

 

Takimet do te vazhdojne ne te gjitha shkollat deri me daten 10 Tetor dhe bazuar ne propozimet dhe rekomandimet e prinderve do hartohen Planet Vjetore te Shkollave te cilat do paraqiten per miratim  ne Zyren Arsimore Mirdite ne fundin e muajit Tetor .