Bazuar në udhëzimin nr.12 datë 10.06.2021 "Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vend të lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe administrimin e portalit "Mësues për Shqipërinë".

Afati i dorëzimit të dosjeve nga mësuesit që dëshirojnë të kryejnë lëvizje paralele para fillimit të vitit mësimor 2021 – 2022 është deri me datë 10 Korrik 2021;

Mësuesi dërgon me poste në ZVAP Lezhë kërkesën dhe dokumentacionin e njesuar me origjinalin ( i noterizuar) sipas shtojcës 2.1 të Udhëzimit nr.12

 

Suksese,

ZVAP LEZHË