REPUBLIKA E SHQIPERISE

MINISTRIA E ARSIMIT, SPORTIT DHE RINISË

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR

DREJTORIA RAJONALE E ARSIMIT PARAUNIVERSITAR LEZHË

ZYRA VENDORE ARSIMORE LEZHË

 

 

 

NJOFTIM

 

 

 

Mbi listën e dokumentave (dosjen e aplikantit) që do të dorëzohen pranë Sektorit të Shërbimeve për aplikim për zhvillimin e Praktikës Profesionale në mësuesi për vitin 2020-2021.

 

Bazuar në urdhrin e Ministrit të MAS-it me nr.336, datë 14.07.2011” Për miratimin e rregullores për”Organizimin dhe zhvillimin e Praktikës Profesionale për profesionin e rregulluar të mësuesit”, kreu IV” Organizimi i Praktikëës Profesionale”, neni 15” aplikimi për zhvillimin e Praktikës Profesionale”, dosja e aplikantit përmban si më poshtë:

 

      1.Kërkesë për aplikim për aplikim për praktikën Profesionale ( Shtojca nr.5 e rregullores).

 

       2.CV e praktikantit;

 

  1. Fotokopje e noterizuar e dokumentit të identifikimit;

 

  1. Fotokopje e noterizuar e diplomës së studimeve universitare në fushën e edukimit;

 

       5.Fotokopje e noterizuar e listës së notave të lëshuar nga institucioni i arsimit të lartë;

 

  1. Raporti mjeko- ligjor;

 

  1. Vertetim nga prokuroria që nuk është në ndjekje penale;

 

  1. Vertetim banimi

 

 

 

Afati i fundit i pranimit të dosjeve është  data 21.09.2020

 

 

Sektori i Shërbimeve