LISTA EMËRORE E VENDEVE BOSH/PROVIZOR VITI MËSIMOR 2020-2021   
          LEZHE 29.04.2021  
NR. ZVAP EMRI  SHKOLLËS PROFILI NUMRI I OREVE VEND BOSH/PROVIZOR AFATI 
1 LEZHË BESËLIDHJA  ARSIM FILLOR  NORMË E PLOTË PROVIZOR COVID 19