Udhëzim Nr. 13, datë 22.05.2019 i Ministrit Besa Shahini.
Për procedurat e pranimit e të emërimit të mësuesit në një vendte lirë pune në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar dhe për administrimin e Portalit “Mësues për Shqipërinë”

Udhëzimi përshkruan me hollësi të gjitha procedurat që ndiqen nga institucionet arsimore, si dhe shoqërohet me shtojcat e modeleve për dokumentet që duhen plotësuar nga aplikantët